U bent hier: Home Onze club Privacybeleid.

Privacybeleid.

Elke vereniging is verplicht privacybeleid op te stellen en uit te voeren op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit ter bescherming van de persoonlijke gegevens van leden van de vereniging.Document Privacybeleid van de jeu de boules vereniging Boulegoed te Harlingen.

De jeu de boulesvereniging Boulegoed hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Boulegoed houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  


Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

• Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze  doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in ons privacybeleid;

• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• We uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

• Dat we passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• We geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Bijvoorbeeld opgave aan de NJBB voor de Nederlandse kampioenschappen en het verkrijgen van een licentie;

• U op de hoogte bent van uw rechten betreffende uw persoonsgegevens en we u hierop zullen wijzen en u wens zullen respecteren;

• Als Boulegoed zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking persoonsgegevens van leden Boulegoed.

Persoonsgegevens van leden van Boulegoed worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

• Administratie doeleinden;

• Financiële doeleinden;

• Communicatie doeleinden.


Voor de hierboven genoemde doeleinden wordt bij het aanmelden bij onze verenging via de Lidmaatschapsovereenkomst, u de volgende persoonsgegevens gevraagd:

• Voornamen en achternaam;

• Geboortedatum en plaats;

• Geslacht;

• Adres en woonplaats;

• Telefoonnummer;

• e-mailadres.


Uw persoonsgegevens worden door Boulegoed tot maximaal 2 jaar na opzeggen van het lidmaatschap bewaard. Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven worden uw persoonsgegevens voor maximaal 25 jaar bewaard ten behoeven van bijzondere activiteiten zoals het organiseren vaan een reünie. Na de hiervoor genoemde periodes worden de persoonsgegevens zodanig verwijderd dat deze niet meer traceerbaar zijn.


Aanmelden bij de vereniging van kinderen jonger dan 16 jaar.

Bij het aanmelden bij onze vereniging in geval van kinderen jonger dan 16 jaar, is extra aandacht vereist. In dat geval moet getekend worden door de ouder/verzorger. 

Deze verplichting geldt ook voor: 

- verkrijgen van het clubblad; 

- inschrijven voor een bijeenkomst; 

- inschrijven voor een competitie of toernooi;

- aanmelden voor bijvoorbeeld een uitstapje.


Verwerking van persoonsgegevens voor ons clubblad “Het Leugenbankje”.

Persoonsgegevens voor “het Leugenbankje” abonnees worden door Boulegoed verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

• Het informeren van de leden d.m.v. het clubblad “het Leugenbankje”.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

• Huishoudelijk reglement m.b.t. het clubblad.


Voor de bovenstaande doelstelling kan onze vereniging de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voornaam;

• Tussenvoegsel;

• Achternaam;

• E-mailadres.


Bewaartermijnen.

Boulegoed bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Dat houdt in dat uw persoonsgegevens worden bewaard:

• Gedurende de periode dat u lid bent van onze vereniging tot en met 2 jaar na opzegging van het            lidmaatschap;

• Voor het ontvangen van het clubblad gedurende de periode dat u lid bent van de vereniging;

• Nadat u uitdrukkelijk hiervoor toestemming hebt gegeven, voor de periode van 25 jaar voor                  bijvoorbeeld het kunnen versturen voor een uitnodiging van een reünie.

 

Nadat de hiervoor gestelde periodes zijn verstreken worden uw persoonsgegevens zodanig uit onze administratie verwijderd dat deze niet meer traceerbaar zijn.


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doelstellingen. 

Zo kunnen wij gebruikmaken van een derde partij voor:

• Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

• Het verzorgen van de (financiële en leden) administratie;

• Het verzorgen van nieuwsbrieven/clubblad en uitnodigingen.


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een opsporingsonderzoek (persoons)gegevens van ons vordert. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij in voorkomende gevallen persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Maken van foto’s tijdens competities en toernooien.

Tijdens competities en toernooien worden er sfeerfoto’s gemaakt voor plaatsing in ons clubblad en ter illustratie van wedstrijdverslagen in de plaatselijke media. Als vereniging vinden wij het belang hiervan voor onze vereniging gerechtvaardigd. Op onze flyers voor toernooien en competities wordt dit duidelijk vermeld.


Verstrekken persoonsgegevens buiten Nederland.

Alle leden van de EU zijn gehouden aan de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming. In voorkomende gevallen kunnen wij daarom persoonsgegevens vertrekken aan partijen binnen de EU. Dit kan het geval zijn wanneer via de NJBB leden van onze vereniging worden opgegeven voor toernooien in het buitenland. Aan partijen gevestigd in landen buiten de EU verstrekken wij geen persoonsgegevens.


Verwerking van persoonsgegevens leveranciers, uitvoerende bedrijven, etc.

Persoonsgegevens van leveranciers, uitvoerende bedrijven, etc. worden door Boulegoed verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Administratieve doeleinde;

• Communicatie over de opdracht;

• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Boulegoed de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voornaam;

• Tussenvoegsel;

• Achternaam;

• (Zakelijk) Telefoonnummer;

• (Zakelijk) E-mailadres.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.


Uw persoonsgegevens worden door Boulegoed opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

• Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor          maximaal 7 jaar (wettelijke verplichting).


Beveiliging.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• Alle personen die namens Boulegoed van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden                aan geheimhouding daarvan. Hiervoor zijn Geheimhoudingsverklaringen ondertekend;

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze privécomputers

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of                    technische incidenten;

• Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van                                      persoonsgegevens;

• Onze vereniging website is beveiligd (https) .


Rechten betreffende uw gegevens.

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegeven in onze administratie, welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door leden van het bestuur. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere vereniging. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan uw verzoek.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen.

Als u naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!


Contactgegevens.

• Jeu de boulesvereniging Boulegoed

• info@boulegoed.nl.

 

Document acties